search icon
Nasze Biuro Obs?ugi Klienta jest dla Państwa dost?pne od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8-17 pod numerem: 22 455 56 00. Przeczytaj wi?cej o tym, jak wspieramy biznes w czasie epidemii. 
 
Przeczytaj

Wybierz rozwi?zanie dla swojej firmy

Ju? ponad 3 miliony firm na ca?ym ?wiecie korzysta z rozwi?zań Sage.

Ca?a ksi?gowo?? pod kontrol?

Nasze oprogramowanie ksi?gowe stworzyli?my z my?l? o firmach takich jak Twoja. Z nami mo?esz dokonywa? operacji ksi?gowych, monitorowa? finanse, przetwarza? deklaracje VAT. Masz tak?e dost?p do aplikacji do obs?ugi dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych. Zawsze korzystasz z rozwi?zań zgodnych z prawem i mo?esz liczy? na profesjonalne wsparcie.

Sage Symfonia Start 2.0 Handel

Oprogramowanie dla firm handlowych i us?ugowych, które rozliczaj? si? uproszczon? ksi?gowo?ci? oraz prowadz? magazyn. Skuteczny sposób na zwi?kszenie efektywno?ci dzia?ań handlowych.

Sage Symfonia Start 2.0 Ma?a Ksi?gowo??

Proste i intuicyjne oprogramowanie do prowadzenia uproszczonej ksi?gowo?ci w firmie. Zapanuj nad finansami, by mie? wi?cej czasu na rozwój biznesu.

Sage Symfonia 50cloud Finanse i Ksi?gowo??

Nowa ods?ona najpopularniejszego programu finansowo-ksi?gowego na rynku. Ca?a ksi?gowo?? pod kontrol? w jednym miejscu.gowo?ci, zintegrowana z Office 365.

Sage e-Audytor

Platforma analityczna do weryfikacji JPK i statusu kontrahenta. Upewnij si?, czy Twoje dane podatkowe s? prawid?owe i spójne.

Serwis miedzyfirmami.pl

Aplikacja do fakturowania, prostej rejestracji kosztów on-line (w wyszukiwarce) i przesy?ania faktur. Zarz?dzaj i kontroluj obieg faktur gdziekolwiek jeste?!

Ca?a ksi?gowo?? pod kontrol?

Nasze oprogramowanie ksi?gowe stworzyli?my z my?l? o firmach takich jak Twoja. Z nami mo?esz dokonywa? operacji ksi?gowych, monitorowa? finanse, przetwarza? deklaracje VAT. Masz tak?e dost?p do aplikacji do obs?ugi dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych. Zawsze korzystasz z rozwi?zań zgodnych z prawem i mo?esz liczy? na profesjonalne wsparcie.

Sage Symfonia 2.0 Handel

Oprogramowanie dla firm handlowych i us?ugowych rozliczaj?cych si? pe?n? ksi?gowo?ci?. Posiada obs?ug? magazynu.  Skuteczny sposób na zwi?kszenie efektywno?ci dzia?ań handlowych.

Sage Symfonia 50cloud Finanse i Ksi?gowo??

Nowa ods?ona najpopularniejszego programu finansowo-ksi?gowego na rynku. Ca?a ksi?gowo?? pod kontrol? w jednym miejscu.

Sage e-Audytor

Platforma analityczna do weryfikacji JPK i statusu kontrahenta. Upewnij si?, czy Twoje dane podatkowe s? prawid?owe i spójne.

Serwis miedzyfirmami.pl

Aplikacja do fakturowania, prostej rejestracji kosztów on-line (w wyszukiwarce) i przesy?ania faktur. Zarz?dzaj i kontroluj obieg faktur gdziekolwiek jeste?!

"Dzi?ki programom Sage nasze ?ycie jest ?atwiejsze. Zautomatyzowanie procesów pozwoli?o nam oszcz?dzi? sporo czasu"

Marelize Labuschagne

Dyrektor finansowy, Mango Airlines

Kompleksowa obs?uga pracowników

Poznaj nasz ekosystem informatyczny - oprogramowanie wspieraj?ce realizacj? wszystkich najwa?niejszych zadań zwi?zanych z obs?ug? pracowników - listy p?ac, zarz?dzanie danymi kadrowymi, procesy HR (rekrutacja, szkolenia, komunikacja, dokumenty i wnioski).

Sage Kadry i P?ace One Payroll

Oprogramowanie do zarz?dzania p?acami oraz danymi kadrowymi pracowników. Zminimalizujesz prace administracyjne, zautomatyzujesz obs?ug? listy p?ac.

Sage HRcloud

Aplikacja on-line do zarz?dzania wszystkimi procesami HR. Zintegruj zarz?dzanie zasobami ludzkimi z obs?ug? kadrowo-p?acow?.

Kompleksowa obs?uga pracowników

Poznaj nasz ekosystem informatyczny - oprogramowanie wspieraj?ce realizacj? wszystkich najwa?niejszych zadań zwi?zanych z obs?ug? pracowników - listy p?ac, zarz?dzanie danymi kadrowymi, procesy HR (rekrutacja, szkolenia, komunikacja, dokumenty i wnioski).

Sage Kadry i P?ace One Payroll

Oprogramowanie do zarz?dzania p?acami oraz danymi kadrowymi pracowników. Zminimalizujesz prace administracyjne, zautomatyzujesz obs?ug? listy p?ac (nawet do 10 000 pracowników).

Sage HRcloud

Aplikacja on-line do zarz?dzania wszystkimi procesami HR. Zintegruj zarz?dzanie zasobami ludzkimi z obs?ug? kadrowo-p?acow?.

"Dzi?ki programom Sage nasze ?ycie jest ?atwiejsze. Zautomatyzowanie procesów pozwoli?o nam oszcz?dzi? sporo czasu"

Marelize Labuschagne

Dyrektor finansowy, Mango Airlines

Upro?? nawet najbardziej skomplikowane procesy biznesowe

Prowadzenie nawet najwi?kszej firmy, jeszcze nigdy nie by?o tak proste. Niezale?nie od tego, gdzie i kiedy pracujesz, masz stale dost?p do wszystkich informacji zarz?dczych. Je?li mierzysz si? codziennie z konieczno?ci? ci?g?ego zwi?kszania efektywno?ci procesów biznesowych, optymalizacji kosztów, cyfryzacj? kolejnych obszarów dzia?alno?ci firmy - wykorzystaj rozwi?zania Sage.

Sage Symfonia ERP

Kompleksowy system informatyczny do zarz?dzania przedsi?biorstwem. Umo?liwia pe?n? integracj? danych z ró?nych obszarów dzia?alno?ci przedsi?biorstwa - finansowo-ksi?gowego, kadrowo-p?acowego, HR, handlowego czy produkcyjnego.

Sage X3

Najwy?szej klasy system informatyczny do zarz?dzania ca?ym przedsi?biorstwem od ?ańcucha dostaw po sprzeda?, dedykowany szczególnie przedsi?biorstwom dzia?aj?cym w skali mi?dzynarodowej.

"Rozwi?zanie Sage do zarz?dzania przedsi?biorstwem umo?liwi?o nam dzia?ania, które wcze?niej by?y poza zasi?giem"

Damian Burke

Dyrektor finansowy, Kookaburra

Kompleksowe rozwi?zania informatyczne dla biur rachunkowych

Wszystko, czego potrzebujesz do obs?ugi ka?dego swojego klienta. Od uproszczonej i pe?nej ksi?gowo?ci, przez rozwi?zania p?acowe wspieraj?ce dzia?alno?? handlow?, a? po zaawansowane systemy dla mi?dzynarodowych klientów i narz?dzia analityczne oraz automatyzuj?ce wspó?prac? z klientem.

Pakiety dla Biur Rachunkowych

Zestawy narz?dzi informatycznych do wsparcia najwa?niejszych operacji realizowanych w biurach rachunkowych, w tym Sage Symfonia 50cloud Finanse i Ksi?gowo?? - nowa ods?ona najpopularniejszego programu finansowo-ksi?gowego na rynku.

Biuro Rachunkowe Online

Platforma wspó?pracy biura rachunkowego z klientami. Prosta wymiana dokumentów i komunikacja biura rachunkowego z klientem w jednym miejscu.

Sage e-Audytor

Platforma analityczna do weryfikacji JPK i statusu kontrahenta. Upewnij si?, czy dane podatkowe Twoich klientów s? prawid?owe i spójne.

"Klienci s? coraz bardziej wymagaj?cy. Oczekuj? znacznie wi?cej ni? tylko wsparcia w ksi?gowo?ci czy naliczaniu wynagrodzeń. Teraz potrzebny jest bie??cy wgl?d w aktualn? sytuacj? przedsi?biorstwa"

José Luis Cogolludo

CEO, Afianza

Najlepszy Produkt dla MSP

Innowacyjna Firma

Best in Cloud

IT Future Award

Status Supermarka

Najlepszy dostawca oprogramowania ksi?gowego

Partnerzy i resellerzy

Jako Partner Sage mo?esz liczy? na nasze szerokie wsparcie w rozwoju swojego biznesu i pracowników oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.

B?d? na bie??co z najnowszymi poradami ekspertów

Odwied? naszego bloga, w którym eksperci Sage (i nie tylko) dziel? si? swoj? wiedz?, do?wiadczeniami i cennymi poradami.

Trzy proste sposoby na korzystanie z technologii i atutów pracy zdalnej

Trzy proste sposoby na korzystanie z technologii i atutów pracy zdalnej

?wiat biznesu poddawany jest ci?g?ym i szybkim zmianom. Wp?ywa to na sposób, w jaki pozyskuje, organizuje i zarz?dza si? zasobami, a technologia i praca zdalna maj? w tym swój wa?ny udzia?.

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Skończ z nadprodukcj? – wytwarzaj zgodnie z popytem [WEBINARIUM]

Skończ z nadprodukcj? – wytwarzaj zgodnie z popytem [WEBINARIUM]

Zbuduj swoj? tarcz? antykryzysow?. Skończ z nadprodukcj? – wytwarzaj zgodnie z popytem We? udzia? w eksperckim webinarium Sage na temat dostosowania produkcji do zapotrzebowania klientów.

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Czy do obs?ugi JPK_V7 koniecznie jest oprogramowanie?

Czy do obs?ugi JPK_V7 koniecznie jest oprogramowanie?

Obowi?zkowe raportowanie nowych deklaracji podatkowych: JPK_V7 rozpocznie si? ju? od 1 lipca 2020 r. i b?dzie dotyczy? wszystkich firm. Czasu na przygotowanie jest wi?c coraz mniej, dlatego –szczególnie w obecnej sytuacji – warto rozpocz?? ten proces ju? teraz. Czy jednak do obs?ugi nowej deklaracji naprawd? niezb?dne jest posiadanie programu finansowo-ksi?gowego?

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Strategie zarz?dzania zapasami - dopasuj zapasy do zasobów finansowych [WEBINARIUM]

Strategie zarz?dzania zapasami - dopasuj zapasy do zasobów finansowych [WEBINARIUM]

Zarz?dzanie zapasami to ogromne wyzwanie dla ka?dej firmy produkcyjnej. Pomo?emy Ci znale?? z?oty ?rodek pomi?dzy konieczno?ci? gromadzenia zapasów w trudnym okresie (np. takim, z jakim w?a?nie si? borykamy), a ryzykiem zwi?zanym ze zbyt du?ym zamra?aniem gotówki w zapasach magazynowych. Jak? nale?y wybra? strategi? w okresie kryzysu i trudno?ci z zapewnieniem sta?o?ci dostaw?

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Pi?? wskazówek, jak prowadzi? firm? zdalnie

Pi?? wskazówek, jak prowadzi? firm? zdalnie

Praca na odleg?o??, zarz?dzanie zespo?em, którego wszyscy cz?onkowie s? rozproszeni, to dla wielu firm ca?kowicie nowa rzeczywisto??, w której nie jest ?atwo odnale?? skuteczn? drog? biznesow?. Na szcz??cie dzisiejsza technologia pozwala na sprawne zarz?dzanie firm? tak?e w takiej sytuacji. Okazuje si?, ?e zmiana w wirtualny biznes mo?e pomóc przedsi?biorcom odnale?? miejsca, w...

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
男女做爰高清免费视频